Historia

Inicjatywa powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów narodziła się 27 sierpnia 1980 r. pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Wkrótce zebrał się komitet założycielski pierwszego w Polsce NZS-u, który powstał na Uniwersytecie Gdańskim, a którego powstanie 2 września ogłosili Jacek Jancelewicz i Donald Tusk.

Od początku do najważniejszych celów NZS UG należały: walka o przywrócenie autonomii uczelniom wyższym, ograniczenie cenzury czy powrót do 5 letniego toku studiów. W skład pierwszego komitetu założycielskiego weszły początkowo 22 osoby. Pierwszymi działaniami jakie podjął NZS UG były m.in.: powołanie magazynu prasowego Reduta i rozpoczęcie rozmów z władzami uczelni, które doprowadziły do włączenia niektórych członków NZS-u do prac organów kolegialnych UG. Od samego początku NZSiacy aktywnie działali przeciw ówczesnemu reżimowi komunistycznemu, w czym wspierało ich wielu działaczy opozycyjnych w tym m.in.: Jacek Kuroń, Anna Walentynowicz, Bogdan Borusewicz czy Lech Kaczyński, który pomagał tworzyć pierwszy statut.

Już na początku roku akademickiego 80/81 w szeregi NZS-u zaczęły wstępować ogromne grupy studentów i w szybkim czasie osiągnął liczebność około 1500 członków. Działalność NZS UG szybko zaczęła się rozwijać i poza rozszerzaniem działalności związanej ze swobodami politycznymi, z warunkami socjalno-bytowymi studentów. Zaangażowali się także w próby powołania niezależnego samorządu studenckiego, a także organizowali wiele wydarzeń kulturalnych a ich gośćmi byli m.in.: Andrzej Wajda i Tadeusz Kantor.

W listopadzie 1981 r. NZS UG rozpoczęło strajk solidaryzując się w ten sposób ze swoimi kolegami z Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSI) w Radomiu, który zakończyli na dzień przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. W dniu wprowadzenia stanu wojennego NZS UG proklamowało strajk okupacyjny na uczelni, wielu studentów w tamtym czasie wsparło także strajkujących stoczniowców, co dla części z nich zakończyło się spacyfikowaniem i zatrzymaniem przez ZOMO, wprowadzenie stanu wojennego było dla organizacji początkiem kilkuletniej działalności w podziemiu.

Działalność podziemna NZSiaków z UG przejawiała się m.in. w powołaniu Studenckiego Komitetu Solidarnościowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów „Trójmiasto”, działaniu w samorządach studenckich,  a także w wydawaniu swojego pisma opozycyjnego Latarnia. W połowie lat osiemdziesiątych mimo, że NZS nie funkcjonował jako legalna struktura, to jego członkowie dalej podejmowali liczne aktywności takie, jak np.  spotkania z ważnymi postaciami z życia kulturalnego i politycznego w ówczesnej Polsce na UG oraz uczestnictwo w pogrzebie studenta UG Marcina Antonowicza, który został zamordowany przez Milicję Obywatelską.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii NZS UG była pielgrzymka Papieża Jana Pawła II, w czerwcu 1987 r. To wydarzenie było początkiem powrotu NZS UG do silnie ożywionej działalności i stwarzało możliwość do zamanifestowania przez członków organizacji swoich przekonań politycznych. W tym samym roku powołano także do życia gazetę NZS-u UG Impuls.

Początek maja 1982 r. przyniósł kolejne niezwykle ważne wydarzenie dla NZS-u na Uniwersytecie Gdańskim i nie tylko. 2 maja w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk robotników domagających się  m. in. Rejestracji związków zawodowych NSZZ Solidarność. Następnego dnia strajkujących w stoczni robotników oraz wielu innych, którzy tę inicjatywę podjęli dużo wcześniej wsparli studenci UG  z działaczami NZS-u na czele. Podjęty wówczas strajk okazał się być ostatnim tak wielkim na Uniwersytecie Gdańskim. Zakończył się on oficjalnie 6 maja, mimo sprzeciwu części strajkujących wskutek obaw związanych z możliwością pacyfikacji strajku. Po jego zakończeniu NZS UG wrócił  do jawnej działalności na uczelni, zorganizował m.in. spotkanie pt. „Czy okrągły stół jest szansą dla młodego pokolenia Polaków?”, którego gośćmi byli: Lech Kaczyński, Lecha Wałęsa, Jacek Merkel. Wkrótce NZS UG rozpoczął także działalność kulturalną, otwierając m.in. Studencki Klub Filmowy.

Po upadku komunizmu organizacja zaczęła odchodzić od silnie politycznej działalności i zaczęła się przystosowywać do nowych okoliczności, skupiając się przede wszystkim na aspekcie kulturalno-rozrywkowym działalności, zorganizowała także pierwszy na uniwersytecie ogólnodostępny punkt ksero. Na początku lat 90-tych organizacja nadal pozostawała jednak zaangażowana w pewnym stopniu w politykę i opowiedziała się w czasie pierwszych w całości pełnych wyborów do parlamentu za Kongresem Liberalno-Demokratycznym. W 1992 r. NZS UG zakończył czasowo swoją działalność, co zakończyło okres jego drugiej generacji i działalność w nim osób związanych jeszcze ze strajkami 88 r.

NZS UG został ponownie wskrzeszony do życia w grudniu 1995 r. przez grupkę kilku studentów UG. Nowy NZS na UG nie mógł już liczyć na tak silną pozycje jak ten z poprzedniej generacji, musiał także zmienić trochę swoją formę działania w stosunku do swoich poprzedników. Nowa generacja NZS-u główny nacisk położyła na działalność na rzecz praw studentów. Jej członkowie starali się brać aktywny udział w życiu uczelni i dbać o interesy studentów. Jednymi z głównych działań przez nich podejmowanymi były: promocja akcji „Kredyt dla studenta” oraz włączanie się w działalność i kontrola poczynań samorządu studenckiego na Uniwersytecie. Ówczesny NZS UG nie wystrzegł się także zaangażowania w życie polityczne. Choć sama organizacja nie była szczególnie silnie zaangażowana politycznie to jej członkowie brali aktywny udział w działaniach polityki w skali krajowej m.in. poprzez promowanie kandydatury Mariana Krzaklewskiego na Prezydenta Polski w 2000r., wielu z członków zaangażowało się z sukcesami w politykę samorządową, zostając radnymi samorządów w trójmieście głównie z ramienia ówczesnej AWS. Trzecia generacja NZS UG rozpadła się w 2002 r. z powodu braku następców na kierownicze funkcje w stowarzyszeniu.

Zimą 2005/06 grupa studentów głównie pierwszego roku podjęła inicjatywę reaktywacji NZS-u na Uniwersytecie Gdańskim, co uważali za wspaniałą możliwość podjęcia niezależnego, wieloobszarowego działania na szeroką skalę, którego nie mogła zagwarantować żadna inna organizacja. W maju 2006 r. grupa blisko 50 studentów podjęła się powołania kolejnej generacji NZS UG , która okazała się być najtrwalszą z dotychczasowych i trwa aż po dziś dzień, porzuciła ona całkowicie działalność w sferze politycznej, skupiając się na działalności projektowej i studenckiej.

Od 2006 r. NZS UG zajmuje się przede wszystkim działalnością projektową, stwarzając działającym
w nim osobom możliwość rozwoju swoich pasji poprzez propagowanie wiedzy i szerzenia zainteresowań, które leżą w obszarach im bliskich. Dzaiałalność projektowa jest także istotnym aspektem życia poza studenckiego na UG, które w dużej mierze jest dziś animowane i rozwijane przez NZS UG. Nasza organizacja ma jednak także swój wkład w sprawach studenckich, które często są przez nią podnoszone i które cały czas znajdują się w kręgu zainteresowania NZS UG.

Jako przykłady wieloobszarowości działania projektów można wymienić m.in. projekty:

 • Wampiriada- Jest to przedsięwzięcie organizujące i promujące honorowe krwiodawstwo,
  a które już od kilkunastu lat cieszy się dużym zainteresowaniem na UG.
 • FORUM- Jest to projekt, która ma za zadanie poruszać popularne i wzbudzające duże zainteresowanie , sprzeczne odczucia, a czasami także i kontrowersje tematy, które to odnoszą się do tematów społecznych i politycznych.
 • Pracownia Literacka- Projekt mający na celu stworzenie studentom czującym w sobie talent literacki warunków, w których mogliby ten talent doskonalić i odsłaniać innym. Organizuje
  m. in. Wydarzenia o charakterze poetyckiego slamu oraz warsztaty pisarskie.

 

Lista przewodniczących NZS UG 1997-teraz

 • 1997- 1998: Grzegorz Ksepko
 • 1998- 2002: Michał Wacławik
 • 2006- 2007: Filip Czuchwicki
 • 2007- 2009: Seweryn Bąk
 • 2009- 2010: Alicja Grochala
 • 2010- 2011: oraz 2013: Mateusz Puwałowski
 • 2011- 2012: Ewa Leoniak
 • 2012- 2013: Andżelika Daroszewska
 • 2013- 2014: Maciej Cholewiński
 • 2014- 2015: Karol Malinowski
 • 2015- 2016: Michał Maleszyk
 • 2016- 2017: Norbert Korus
 • 2017- 2018: Patrycja Serafin
 • 2018- 2019: Oliwia Rita Brzezińska
 • 2019- 2020: Agnieszka Szamreto
 • Obecnie: Krystian Rubajczyk

 

Znani byli członkowie NZS UG